नेपाली / English

सिकलसेल एनिमिया चुनौतीका रुपमा देखा पर्दै